Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació Bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:LA NATURADORA SL
Finalitat:Atendre la vostra sol·licitud.
Legitimació:execució d’un contracte i consentiment de l’interessat.
Destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a LA NATURADORA SL, Carrer dels Margenadors Núm. 9, Benissa, Alacant, CP 03720, Espanya.

GENERAL:

Als efectes del que preveu el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i la resta de la normativa nacional vigent, LA NATURADORA SL, us informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seua activitat.

LA NATURADORA SL posa en coneixement seu l’existència d’un sistema de tractament de la informació, titularitat de LA NATURADORA SL, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. El sistema esmentat es troba descrit al corresponent Registre d’Activitats de Tractament, al qual pot accedir l’usuari per comprovar la situació de les seues dades.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

LA NATURADORA SL ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix ??l’art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

Les mesures de seguretat que LA NATURADORA SL tinga descrites al Registre d’Activitats de Tractament seran aplicades al conjunt d’actius del sistema de tractament de la informació en què es tracten les dades de caràcter personal, a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Tot el personal contractat per LA NATURADORA SL i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció pel que fa a les seues funcions i obligacions, inclòs el deure de secret, que seran degudament determinades per LA NATURADORA SL.

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, necessita l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que us seran sol·licitades personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen.

Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estiga sempre actualitzada i no continga errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquen, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seues dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Per exercir els Drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, cal que us adreceu per escrit a LA NATURADORA SL, Carrer dels Margenadors Nº 9, Benissa, Alacant , CP 03720, Espanya, mitjançant comunicació per escrit. També podeu presentar reclamació davant l’AEPD.

CONSENTIMENT:

L’usuari prestarà el seu consentiment perquè LA NATURADORA SL puga fer ús de les seues dades personals per tal de prestar un compliment correcte dels serveis contractats.

L’emplenament del formulari inclòs al lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a LA NATURADORA SL, implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seues dades de caràcter personal en el referit sistema de tractament, titularitat de LA NATURADORA SL.

En el moment de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça de LA NATURADORA SL i de la facultat de l’usuari d’exercir-les drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, i a presentar reclamació davant de l’AEPD.

CESSIÓ A TERCERS:

LA NATURADORA SL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

ENVIAMENT CURRICULUM VITAE

En el supòsit que l’usuari envie el seu CV a través de la nostra web o de les nostres xarxes socials, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi puga haver a l’entitat, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de 2 anys, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del responsable, us demanem que ens remeta novament el seu currículum.

En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides a totes les comunicacions privades entre LA NATURADORA SL i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se LA NATURADORA SL, a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que eviten la seua alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, dacord amb el que estableix la normativa vigent.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol mena que les parts intercanvien entre si, aquella que aquestes acorden que té aquesta naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet no suposarà l’accés directe a les mateixes, llevat del consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem a l’usuari que no facilite a tercers la seua identificació, contrasenya o números de referència que LA NATURADORA SL pogués proporcionar. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre LA NATURADORA SL i el client es preserve a totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS A LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

LA NATURADORA SL es reserva el dret de modificar la seua política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que es puguen derivar de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació de la modificació esmentada a la pàgina Web de LA NATURADORA SL.

ADREÇA DE CONTACTE:

El present lloc web és gestionat per LA NATURADORA SL, amb CIF B54272877, inscrita al Registre Mercantil d’Alacant, Tom 3221, Foli 211, Full A-108551, inscripció 4.

TELÈFON: 615 28 13 38

E-MAIL: lanaturadora@lanaturadora.com

El sistema de tractament de la informació creat, està ubicat al domicili social, el qual queda establert als efectes del present Avís Legal, a LA NATURADORA SL, Carrer dels Margenadors Núm. 9, Benissa, Alacant, CP 03720, Espanya; sota la supervisió i control de LA NATURADORA SL, que assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i la integritat de la informació, d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’abril, del Parlament i el Consell; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals i la resta de la normativa nacional vigent i la resta de legislació aplicable.

LA NATURADORA SL segons la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia de la dita Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’abril, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la resta de la normativa nacional vigent i la seua normativa de desenvolupament, en especial, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i el manteniment de fitxers de dades personals.